ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRABÓW DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GRABÓW NA LATA 2022-2030


Szanowni Państwo,

nasza Gmina rozpoczęła prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030. Będzie to jeden z najważniejszych dokumentów, określający główne cele i zadania samorządu w najbliższych latach, a także kierunki i możliwości sięgania po fundusze europejskie i rządowe dla kolejnych zmian poprawiających życie w naszej Gminie.

Pierwszym etapem prac nad naszą Strategią jest poznanie opinii Mieszkańców w odniesieniu do codziennego życia w naszej Gminie, jej słabych i silnych stron, możliwości rozwoju i tego, co ów rozwój blokuje. Dlatego wspólnie z zespołem Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A., które wspiera nas w przygotowaniu Strategii, zapraszam Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które pomoże nam lepiej określić punkt widzenia Mieszkańców naszej Gminy na jej teraźniejszość i przyszłość.

Ankieta jest w pełni anonimowa – zarówno w wersji internetowej, jak i papierowej. Jej wyniki zostaną zaprezentowane podczas kolejnych etapów prac nad naszą Strategią.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 17 października 2022 r.

Wszystkim Państwu, którzy zechcą poświęcić swój czas i uwagę na podzielenie się swoim zdaniem, serdecznie dziękuję. Państwa głos pozwoli nam przygotować plany i działania związane z rozwojem i życiem w naszej Gminie jak najbliżej Państwa oczekiwaniom.

Z wyrazami szacunku,

Janusz Jagodziński
Wójt Gminy Grabów


1 Step 1
SFERA SPOŁECZNA
Proszę ocenić na jakim poziomie są Pani/Pana zdaniem wymienione zjawiska związane z jakością życia na terenie Gminy:0 - Nie mam zdania/Nie dotyczy, 1 - Bardzo złe, 2 - Złe, 3 - Średnie, 4 - Dobre, 5 - Bardzo dobre
012345
Dostęp i jakość usług publicznych Gminy (np. obsługa w Urzędzie Gminy, usługi komunalne)
Dostęp i jakość udzielanej pomocy społecznej
Wsparcie instytucji gminnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby ubogie)
Dostęp i jakość świadczonej opieki medycznej
Dostęp i jakość opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku do lat 3
Dostęp i jakość kształcenia w szkołach podstawowych
Wsparcie dla szczególnie zdolnych uczniów szkół podstawowych
Wsparcie dla uczniów borykających się z problemami w nauce
Oferta kulturalna, w tym działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Grabowie
Oferta sportowo-rekreacyjna
Możliwości zagospodarowania czasu wolnego i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
Możliwości zagospodarowania czasu wolnego i organizacja zajęć dla osób w wieku senioralnym
Aktywność organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Gminy, w tym Koła Gospodyń Wiejskich i OSP
Współpraca władz samorządowych z mieszkańcami, w tym: sprawnie działający Urząd, dostępność usług online oraz uwzględnianie potrzeb mieszkańców
Poczucie przynależności do miejsca – Gminy Grabów, sołectwa, miejscowości
Proszę ocenić na jakim poziomie Pani/Pana zdaniem występują wymienione problemy społeczne:0 - Brak problemu, 1 - Niskie zagrożenie, 2 - Średnie zagrożenie, 3 - Wysokie zagrożenie
0123
Migracja osób młodych poza granice Gminy
Niski przyrost naturalny
Wzrost liczby osób zależnych od wsparcia innych (np. osoby w wieku senioralnym, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne)
Brak odpowiedniej ilości miejsc opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku do lat 3
Ubóstwo
Uzależnienia
Przestępczość
Przemoc, w szczególności przemoc domowa
SFERA GOSPODARCZA
Proszę ocenić na jakim poziomie są Pani/Pana zdaniem wymienione zjawiska związane ze sferą gospodarczą na terenie Gminy:0 - Nie mam zdania/Nie dotyczy, 1 - Bardzo złe, 2 - Złe, 3 - Średnie, 4 - Dobre, 5 - Bardzo dobre
012345
Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
Wsparcie dla małych przedsiębiorstw
Rynek pracy – możliwości zatrudnienia dla pracobiorców
Rozwinięta branża turystyczna, w tym oferta noclegowa i gastronomiczna
Rozwinięte rolnictwo, w tym nowoczesne gospodarstwa rolne
Dostępność infrastruktury niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorczości (np. drogi, dostęp do mediów, Internetu, itp.)
Dostępność pracowników – możliwość zatrudnienia przez pracodawców pracowników stałych i sezonowych
Transport publiczny umożliwiający dojazd do miejsc pracy poza Gminą
Transport publiczny umożliwiający dojazd pracowników do miejsc pracy na terenie Gminy
Proszę ocenić na jakim poziomie Pani/Pana zdaniem występują wymienione problemy gospodarcze:0 - Brak problemu, 1 - Niskie zagrożenie, 2 - Średnie zagrożenie, 3 - Wysokie zagrożenie
0123
Bezrobocie
Brak atrakcyjnych miejsc pracy
Brak wykwalifikowanych pracowników
Brak niewykwalifikowanych pracowników
Brak systemu wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej (np. ulg dla przedsiębiorców)
Niewystarczający dostęp i zakres usług na terenie Gminy (np. handel, rzemiosło)
SFERA ŚRODOWISKOWA I PRZESTRZENNA
Proszę ocenić na jakim poziomie są Pani/Pana zdaniem wymienione zjawiska związane ze środowiskiem naturalnym oraz sferą przestrzenną na terenie Gminy:0 - Nie mam zdania/Nie dotyczy, 1 - Bardzo złe, 2 - Złe, 3 - Średnie, 4 - Dobre, 5 - Bardzo dobre
012345
Stan środowiska naturalnego
Czystość powietrza
Walory krajobrazowe i przyrodnicze
Wsparcie mieszkańców w zakresie podejmowania działań proekologicznych (np. rozwój odnawialnych źródeł energii, recykling odpadów)
Dostęp i jakość infrastruktury technicznej, w tym sieci wodno-kanalizacyjnej, zaopatrzenie w prąd oraz usuwanie odpadów
Stan infrastruktury transportowej – drogi, ulice i chodniki
Stan infrastruktury społecznej – budynki publiczne stanowiące własność Gminy
Dostępność transportu publicznego
Jakość transportu publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych/ogólnodostępnych
Jakość i ilość miejsc aktywnego wypoczynku, w tym: place zabaw, miejsca spotkań
Liczba i jakość terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze Gminy
Proszę ocenić na jakim poziomie Pani/Pana zdaniem występują wymienione problemy środowiskowe i przestrzenne:0 - Brak problemu, 1 - Niskie zagrożenie, 2 - Średnie zagrożenie, 3 - Wysokie zagrożenie
0123
Zanieczyszczone środowisko naturalne
Brak świadomości ekologicznej mieszkańców
Brak dobrej jakości dróg publicznych, w tym dróg asfaltowych
Brak możliwości przemieszczania się na terenie Gminy publicznymi środkami transportu
Brak terenów pod rozwój mieszkalnictwa
Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej zachęcającej nowych mieszkańców do osiedlania się na terenie Gminy
Zły stan obiektów publicznych, w tym: przedszkoli, szkół i świetlic wiejskich
Uciążliwości środowiskowe i życiowe związane z produkcją rolniczą (np. zapachowe, hałas, problemy wodne, itp.)
PRIORYTETY ROZWOJOWE
Proszę wskazać najważniejszy w Pani/Pana ocenie atrybut (potencjał) Gminy, na którym można w przyszłości oprzeć działania rozwojowe:

Proszę wskazać (minimalnie 1) co Pani/Pana zdaniem jest najpoważniejszym problemem na terenie Gminy obniżającym jakość życia na jej terenie:

Proszę wskazać (maksymalnie 3) jakie działania inwestycyjne/przedsięwzięcia Pani/Pana zdaniem powinny zostać zrealizowane w ciągu najbliższych lat:

METRYCZKA
W jakim jest Pani/Pan wieku:
Jakie posiada Pani/Pan wykształcenie:
Jaki jest Pani/Pana status aktywności zawodowej:
Jak długo jest Pani/Pan mieszkanką/mieszkańcem Gminy Grabów:

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder